Archívum

Egység

Beszámoló az 1937-es németországi Testvér Gyülekezetek egységre jutásának 75. évfordulóján rendezett kerekasztal-beszélgetésről.

Világszerte egyedi esetről szeretnék beszámolni, amikor is 1937-ben Németországban a Testvér Gyülekezet két nagyobb "irányzata" megegyezett egymással. Andreas Liese történész is nagyrabecsülését fejezte ki, így fogalmazott: "Az 1937-es év egy jó példa, mely a keresztények közötti egységet támogatja." Összességében megállapításra került a 75 éves évfordulón, hogy az egység egyszerre ajándék és kötelezettség, és hogy mindenkinek meg kell fontolnia, hogyan éli meg az összetartozást. 1937 augusztusában Kasselben a 2 vonulat vezetőinek találkozóján sikerült a sokáig dédelgetett különbözőségeket felszámolni. A megegyezés alapján: "mindent, ami a múltban elválasztólag közénk állt, véglegesen a hátunk mögött tudunk. Elkötelezzük magunkat a 90 évvel ezelőtti szakadás összevarrására."

Tóth Eszter: A derék asszony kézikönyve

Szeretettel ajánlom figyelmetekbe a Jó Hír Iratmisszió gondozásában legutóbb megjelent könyvünket, amelyet Tóth Eszter - kedves testvérünk - írt, akit valószínűleg többen ismertek. Eszter nászajándékul írta nevelt lánya számára ezt a könyvet, amelyben háziasszonyi és nevelői tapasztalatait összegzi. Előző könyve „Egyedül?!” címmel az Evangéliumi Kiadó gondozásában jelent meg. Az alábbiakban a könyvborítón található ajánlások olvashatók:
"Tóth Eszter tanárnő könyvét házasságra készülő lányok kézikönyvévé kellene tenni. … A könyv különlegessége és igazi érdeme, hogy Isten szemével és bölcsességével láttatja meg, …hogy miközben a másikért, férjedért, gyermekeidért élsz, megvalósul a „derék asszony”, az Isten szerint való feleség és anya. Az írónő mindezt a Példabeszédek könyvének és általában a Bibliának gyakorlati életvezetését alapul véve a mindennapi feladatok szintjére bontja le. Sok hasonló könyvet olvastam, de egyik író sem tudta vagy akarta ennyire gyakorlati szintre vinni üzenetét." Ittzés István, evangélikus lelkész

FEET 2012 - Berlin

A nyár végén lehetőségem nyílt részt venni egy nemzetközi keresztyén konferencián. Európa több főiskolájáról érkeztek hívő tanárok, teológusok és hallgatók. Két wiedenesti tanárt is felfedeztem a jelenlévők között, és sokan mások is ismerték a Keresztyén Testvér Gyülekezeteket (Brethren) Európa-szerte. Az alábbiakban a találkozóról készített beszámoló olvasható.

A FEET (Fellowship of European Evangelical Theologians), vagyis az Európai Evangelikál Teológusok Közössége több mint 30 éve jött létre John Stott kezdeményezése nyomán. Célja, hogy támogassa az evangelikál írók és teológusok munkáját, szakmai kapcsolatát, és a bibliai értékek magasra emelésével gyakoroljon hatást az európai gondolkodásra. Ennek érdekében nemzetközi konferenciát szerveznek kétévente, amelyet 2012 nyarán – immár másodjára – a Berlin melletti Woltersdorfban tartottak. A teológusokból, evangelikál teológiák oktatóiból és hallgatóiból álló mintegy 70 résztvevő nagyobb része Európából érkezett, de Brazíliából és Szingapúrból is jöttek érdeklődők. Magyarországot négyen képviseltük.

Szabad az akarat?

Nem kívánok hosszan foglalkozni a kérdéssel, noha nem egyszerű a válasz. Meglátjuk, mennyire sikerül tömörnek lenni. Keresztényként teszem fel a kérdést: Van-e természet szerint szabad akarata az embernek (liberum arbitrium)? Nem is gondolják sokan, hogy ez a kérdés milyen ősi filozófia kutakodásból ered. A választ azonban nem arra keresték, hogy a keresztény hívőnek van-e szabad akarata - ez más kategória, más megközelítést igényel.

Ez tehát eredetileg nem bibliai és teológiai kérdés, hanem hellén sztoikus filozófiai. Én mégsem akarok ebből a szemszögből közelíteni a témához. Arra keresem a választ, hogy biblikusan és teológiailag meg lehet-e válaszolni eme felvetést. Sok keresztény kapásból tudni véli a választ, át sem gondolva, hogy az állításuk mit is húz magával. Vannak, akik igennel felelnek, mert ők úgy gondolják, hogy a szabad akarat tagadásából egyenesen következik a fatalizmus, ami tudvalevőleg idegen a Szentírás üzenetétől. Mások pedig rögtön tagadják, hivatkozva a reformátorokra és a puritánokra, rámutatva arra, hogy ha igennel felelnének, akkor ez sértené Isten elsőségét és dicsőségét, mintha Isten ad hoc jelleggel reagálna az ember szabad válaszára, ami tudvalévő, megint idegen a Szentírás üzenetétől.

20 éves a dömösi munka

2012. augusztus 25-én jubileumi találkozón vehettünk részt a dömösi Biblia Centrum jeles évfordulója alkalmából. Albrecht Győző bácsi kezdeti munkálkodása, testvérek áldozatos szolgálata és Urunk folyamatos gondviselése nyomán immáron két évtized áldásait idézhettük fel az ünnepségen sokak részvétele mellett.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki az elmúlt 20 év alatt támogatta munkánkat: imádságban, gyakorlatban, anyagilag, érzelmileg, személyes részvétellel, bátorítással, útmutatással stb, stb… Jó tudni, hogy nem vagyunk egyedül, hogy számíthatunk egymásra - jó tudni, hogy egy közös cél érdekében tehetünk együtt Istenünk dicsőségére!
Az alábbiakban a jubileumi megemlékezésre készített kiadványból idézünk.

A szőlőtő üzenete

A Jn 15,1-11 részben Jézus Krisztus egy olyan képet tár elénk, amelyből megérthető, hogy milyen kapcsolatban van Atyjával és velünk, tanítványaival. Isten a szőlő ura és gazdája, azonban Ő olyan Úr, aki személyesen metszi szőlőjét, mert szereti azt.
Az Úr Jézus azt mondja itt magáról, hogy Ő az igazi szőlőtő. A Bibliát olvasó ember előtt ismert, több ószövetségi igehely is említi – például Zsolt 80,9; Hós 10,1 –, hogy a szőlő Izráel népét szimbolizálja. Azonban ez a szőlő Isten odaadó munkája ellenére silány, rossz bogyókat termett (Ézs 5,4). Mindezen események után Isten az Ő Fiában, Jézus Krisztusban mutatja be a valódi szőlőtőt, az igazán jó szőlőt termő növényt. A szőlőtő sok mindent láttatni enged Jézus Krisztus személyéről. A teljesség igénye nélkül néhány jellemző tulajdonságáról szólnék.

ELF 2012 - Eger

Beszámoló az ELF (European Leadership Forum) 2012. május 19-24. között megrendezett evangéliumi keresztyén vezetők fórumáról. Köszöntést hozok testvéreinktől Európa több országából, akikkel Isten kegyelméből egy nagyon áldott konferencián vehettünk részt feleségemmel, Judittal a múlt hónapban. Az ELF (European Leadership Forum) évente ismétlődő rendezvény, amelyen evangéliumi keresztyén vezetők és különböző szolgálatokat végzők találkoznak. Idén közel 600-an voltunk együtt Egerben, ahol számos témakörben, közös és párhuzamosan futó szemináriumokon – több mint 350 (!) előadás 5 nap alatt – épülhettünk. Több testvérrel is megismerkedtünk, akik más nemzetek Testvér Gyülekezeteiből (Brethren) képviselték az evangéliumi keresztyénséget: Egyesült Királyság, Franciaország, Olaszország, Svájc, Lengyelország. Ezek a testvérek nagy érdeklődéssel vettek körbe minket, és kérdeztek a magyarországi gyülekezeti helyzetről.

Köszöntést hozok: Zambiából

Isten különös kegyelméből 2011. decemberében a Testvér Gyülekezetek által működtetett afrikai kórházak egyikébe látogathattam el. Erről részletesen beszámoltam már helyi gyülekezetünkben és más fórumokon. Terjedelme és a képek nagysága, az információk sokasága miatt itt ez gyakorlatilag lehetetlen. De most sikerült összeállítanom egy néhány videóból és képekből készült "jutub" feltöltést. Talán valamit sejtet a "feelingből". Felhívás ez egyben arra is, hogy imádkozzunk az ottani munkáért. Ott is imádkoznak értünk, magyarországi testvérekért, gyülekezetekért.

Evangélizáció

A technika lehetőségét kihasználva szeretném megosztani veletek mindazt, amit az evangélizálásról és tanítványságról tanultunk, és a jelenben is tanulunk. Tanfolyamunk vázlata az alábbiakban olvasható, de a kidolgozott anyag is elérhető már. Mindazok számára, akiknek szívügyük a missziói parancs és annak betöltése, ezt az anyagot használva még hatékonyabban be tudják tölteni Urunk szavát: "Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek" (Mt 28,19-20). Hatékonyságunkat úgy tudjuk növelni, ha legalább egy valakit tanítvánnyá teszünk.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Részlet Albrecht Győző leveléből, amelyet a miniszterelnöknek címezve küldött az új egyházügyi törvénnyel (2011. évi CCVI. törvény) kapcsolatban.

Igen tisztelt Miniszterelnök Úr!
Elnézését kérem, hogy felelősségteljes munkájában levelemmel idejét veszem igénybe. Nem a magam személyes ügyében zavarom Önt, hanem olyan ügyben, ami magyar keresztyén állampolgáraink és a jelenlegi keresztény kormány jó hírét szolgálja. (...) Levelem indítéka az „Egyházügyi Törvény”.

Oldalak